Afgørelser om at ophæve strandbeskyttelsen på trapperne

47 kommuner har foreløbig ventet 1½ år på at få afgjort de ansøgninger, som de tilbage i sommeren 2018 indsendte til Kystdirektoratet om ophævelse af strandbeskyttelsen på og ved havne. Men nu lover departementet, at afgørelserne udsendes primo december. Det oplyser chefkonsulent i Miljø- og Fødevareministeriets departement Nina Herskind til FLID.

I alt 47 kommuner søgte i 2018 om ophævelse eller flytning af strandbeskyttelsen på i alt 166 lokaliteter. Ansøgningsfristen var 1. juni 2018 og forventningen var, at afgørelserne ville falde lige i starten af 2019.

”Det har været en større proces end først antaget at sagsbehandle ansøgningerne i lyset af de overordnede rammer, der er angivet i naturbeskyttelsesloven og i bemærkningerne til loven. Lokaliteterne, størrelsen på bebyggelse i nærheden af havnen, afstanden mellem by og havn og f.eks. de landskabelige og naturmæssige forhold på de enkelte lokaliteter er meget varierende,” siger Nina Herskind, chefkonsulent i Miljø- og Fødevareministeriets departement og fortsætter:

”Det har derfor været tidskrævende at fastlægge nogle kriterier, der så vidt muligt kan sikre, at der ikke sker usaglig forskelsbehandling, og at flest mulige ansøgninger – inden for lovens rammer - imødekommes enten helt eller delvist. Dette har krævet flere gennemgange af samtlige ansøgninger og afgørelser, og er også grunden til, at afgørelserne ikke sendes ud fortløbende, men udsendes samlet om cirka 4 uger." 

”FLID har løbende rykket for afgørelserne, da mange havne har projekter i støbeskeen på deres havnearealer, hvis udformning og fremdrift 100 pct. afhænger af, hvorvidt strandbeskyttelsen på deres arealer ophæves eller ej. Det har derfor været meget frustrerende for havnene, at der har hersket så stor uvished om, hvornår de kunne forvente en afgørelse. Men vi er tilfredse med, at departementet nu giver en klar melding," siger Jesper Højenvang, direktør i FLID.

For yderligere information, kontakt venligst,

Jesper Højenvang, direktør, FLID

T: 4345 4360 / E-mail: [email protected]