FLIDs Generalforsamling 2018

FLIDs Generalforsamling 2018 

68 veloplagte havnefolk mødte op til FLIDs generalforsamling 2018, trods snestorm for nogens vedkommende og lock-out møde ved MesseC, der hæmmede trafikken.
Hjemmeværnet var dirigeret ud og bød FLIDs medlemmer velkommen og til rette på de reserverede "FLID P-pladser" tæt ved indgangen. Den fine modtagelse skyldtes desværre ikke en ny fast medlemsservice i FLID om parkeringsfordele i det offentlige rum, men derimod at 10.000 tillidsrepræsentanter i sidste øjeblik havde arrangeret stormøde i MesseC samme dag som FLIDs generalforsamling. FLID havde derfor i al hast lavet en særlig aftale med Hjemmeværnet, der sørgede for passage for FLIDs medlemmer. 

Efter kaffe og rundstykker blev der budt velkommen ved FLIDs formand Søren Hald.

Bølgepåvirkning af havne
Dagens første taler var en forsker i bølgepåvirkning af havne fra Aalborg Universitet, Ph. d. Mads Røge Eldrup. Han præsenterede havnene for, hvordan universitet forsker i at udvikle, konstruere og teste de mest optimale og modstanddygtige moler med det formål at reducere bølgernes ødelæggende virkning over tid og for at skabe roligere vand i havnebassinet for sejlerne.

Mads Røge Eldrup og de studerende, som han er vejleder for, bygger og tester minimodeller af den pågældende havns moler i deres laboratorier og indsamler dermed viden om, hvordan byggeriet kan komme rigtigt fra start. En metode, der bl.a. førte til at Hanstholm Havn sparede 15. mio., fordi de testede designet af moler og størrelsen af sten før byggestart. Download Mads Røge Eldrups præsentation her.

Persondataforordningen - et eksempel fra én medlemshavn
Efter en kort pause, blev der taget hul på et af de helt store emner lige nu, nemlig personadataforordningen, der træder i kraft 25. maj. Havnemester fra Marselisborg Havn, Thomas Fog har sammen med sin medarbejder Ninna Hellqvist været turen igennem. 

Thomas fortalte om Marselisborg havns arbejde med at opfylde de nye krav i forordningen. Rådet var klart fra Thomas, afliv myten om at persondatafordrningen er et stort monster, men husk alligevel på, at der dog trods alt ligger en arbejdsbyrde forude. Thomas præsenterede en lang række af de punkter, som havnene skal igennem for at leve op til de nye krav om indsamling og opbevaring af persondata.

Læs Thomas' præsentation og erfaringer samt tjekliste i FLIDs Vidensbank under Persondata


Billede: Ninna Hellqvist og Thomas Fog fra Marselisborg Lystbådehavn

Flere firmaer har specialiseret sig i at hjælpe med at strukture arbejdet for at leve op til de nye persondatakrav. Firmaet PersondataSupport præsenterede efter Thomas Fog en løsning, hvor man via en online portal, kan strukturere havnenes persondata og sikre at alle krav overholdes. Læs PersondataSupports præsentation i FLIDs Vidensbank under Persondata.

FLID arbejder på at skitsere forskellige løsningermuligheder for at kommer i mål med kravnene i persondataforordningen. Dette sendes snarest ud til medlemmerne pr. mail. 

Formiddagen bød også på erfaringsudveksling, hvor der bl.a. blev drøftet de nye muligheder for at få fradrag for el-og vandafgifter - det kan I læse om i FLIDs vidensbank via linket her. Desuden blev det præsenteret, at kommunale havne ikke er omfattet KLs lock-outvarsel. 

Bestyrelsens beretning  
Selve generalforsamlingen startede efter frokost. Søren Hald gennemgik årets store temaer og fremhævede bl.a., at der havde været stor opbakning til møderne bag FLIDs regionale møder i januar 2018. Det er især viden om husbåde, alternative overnatningsformer, havneudvikling, strandbeskyttelseslinje og kystdirektoratets nye administrationspraksis, der spørges ind til blandt medlemmerne. 

Det blev også nævnt, at Vild med Vand kører på tredje år og har nu 100 havne med i projektet og Havnens Dag 2018, som tidligere år, bliver en stor national begivenhed.

Læs Bestyrelsens beretning 2017- 2018

FLID & FAKTA får ny redaktør
Der blev sagt tak til Bent Kofoed-Hansen, der i ti år har varetaget redaktørjobbet. BEnt var en af FLIDs stiftere, og der var tale og stående appalus fra salen. En stor tak til Bent og på gensyn ved FLIDs arrangementer. Ny redaktør er Trine Larsen.

Regnskabet godkendt
Regnskabet og budget for 2018 blev fremlagt af FLIDs direktør Jesper Højenvang og godkendt af generalforsamlingen. Generalforsamlingen forløb i god stemning og der blev undervejs stillet mange gode spørgsmål fra salen. 
 

Nyt medlem af bestyrelsen
Kaare Bak fra Middelfart Marina er tidligere stoppet i bestyrelsen og afløst af den tidligere suppleant Kenneth Højlund Jensen, havnemester i Køge Marina.
Jesper Tjott, havnefoged i Skovshoved og Hellerup Havn blev valgt som ny suppleant. Jesper Tjott var tidligere kritisk revisor, og afløses af formand for FUR havn Kurt Kæseler. 

Velkommen til de nye ansigter.

FLIDs bestyrelse efter generalforsamlingen i 2018:
Søren Hald, Marselisborg Lystbådehavn (formand)
Hans Søby, Svendborg Havn (bestyrelsesmedlem - næstformand)
Birger Isaksen, Sæby Havn (bestyrelsesmedlem - sekretær)
Kenneth Højlund Jensen, Købe Marina (bestyrelsesmedlem)
Anders Dahl, Augustenborg Yachthavn (bestyrelsesmedlem - kasserer)
Flemming Klug, Skive Søsportshavn (bestyrelsesmedlem)
Finn Mortensen, Kolding Lystbådehavn (suppleant - ejerrepræsentant)
Jesper Tjott, Skovshoved og Hellerup Havn (suppleant - havnerepræsentant) 


Billede: Jesper Tjott, havnefoged i Hellerup og Skovshoved Havn valgt ny suppleant i FLIDs bestyrelse