Det får man for kontingentet

FLID's formål er, at repræsentere lystbådehavne i Danmark og varetage disse havnes faglige interesser. Læs her på siden om de fordele din havn opnår som medlem af FLID.

FLID taler havnenes sag
FLID varetager lystbådehavnens interesser i forhold til myndighederne og følger lovgivningsprocessen i relevante sager, udarbejder høringssvar, sidder i arbejdsgrupper og deltager i møder med embedsmænd, politikere m.m. for at sikre lystbådehavnene optimale vilkår og rammer.

FLID hjælper og rådgiver havne
FLID yder råd og vejledning til medlemmer og har en stor viden vedr. havne og havnedrift, som medlemmerne kan trække på. Det være sig i forhold til standardreglementet, forsikringer, jura, klapning, miljø, inddrivelse af gæld, flytning af både, sikkerhed, lovgivning og meget mere.

Gratis juridisk rådgivning
Mange havne oplever fra tid til anden problemer af juridisk karakter med brugere eller gæstesejlere. Hvad gør man f.eks. ved dem der ikke betaler havneafgift? Eller gæster der sejler fra regningen? Og hvornår må man som havnefoged flytte en båd? Som medlem af FLID er der hjælp at hente dels i sekretariatet og dels hos foreningens advokat med speciale i havnerelaterede sager. Advokaten kan kontaktes med et til to spørgsmål uden beregning. Havne med juridiske spørgsmål kan herved spare penge. Skriftligt arbejde koster dog, men det er advokatens opgave at gøre opmærksom på, hvornår taxameteret sættes til.

Konsulenttjeneste
FLID tilbyder også, mod honorar, at løse konkrete opgaver for havnene. Vi har bl.a. udarbejdet klapansøgninger (myndighedsbehandling, prøvetagning, analyser m.m.) for mange af vore medlemshavne, men også løst opgaver vedr. strategisk udvikling af havne, nyttiggørelse af opreningsmaterialer, prissammenligning på bådpladser. Havnene her derved sparet penge. (sammenlignet med udgiften for tilsvarende opgave løst i konsulentbranchen).

Medlemsblad
FLID´s mål er at ajourføre sine medlemmer med relevant viden. Vi udgiver et medlemsblad, der udkommer 4 gange årligt. Herigennem orienteres medlemmerne om teknik og materialer og får besked om nye love og bestemmelser på havneområdet og disses konsekvenser for lystbådehavnene. I mange tilfælde har denne information sparet medlemshavne for unødige investeringer. Samtidig er det tidsbesparende for havnefogeden, som ikke behøver at læse alle nye bestemmelser igennem og være opsøgende - det klarer FLID.

Vidensbase og leverandørkartotek
Som medlem får du adgang til vores vidensbank på www.flidhavne.dk med artikler, vejledninger og oplysninger vedr. havnerelaterede emner. Her findes også et kartotek over leverandører af havnemateriel, serviceydelser og firmaer der udfører havnerelaterede entreprenøropgaver, så man hurtigt kan få overblik over hvem der f.eks. leverer flydebroer, udfører oprensning, pæleramning m.m. Firmaerne er påført med referencer, så man kan tage kontakt til den/de havne der tidligere har anvendt et givent firma for at høre om pris/kvalitet m.m. Via hjemmeside kan der ligeledes tages kontakt til andre FLID-havne.

Markedsplads for salg og udlejning af ledige bådpladser
Vi har skabt siden www.findbådpladser.dk, hvor sejlere og bådforhandlere nemt og effektivt kan finde en bådplads i en given størrelse i et givent område af Danmark. På siden kan medlemshavne gratis annoncere deres ledige pladser. FLID markedsfører siden overfor sejlere og bådforhandlere for at skabe et naturligt samlingssted for alle der søger fast bådplads.  

Fælles markedsføring og online booking 
Til sejlersæsonen 2013 lancerede FLID en ny fælles markedsføringsplatform under navnet MarinaBooking.dk, hvor en af mulighederne er at kunne forhåndsreservere og betale havnepladser online. En teknologi og en service, som de yngre generationer regner for en selvfølge, og som må være nødvendig, hvis vi vil gøre os forhåbninger om at få flere unge mennesker til at sejle og besøge vores havne.

I 2014 er tiltaget blevet suppleret af www.havneguide.dk der skal være med til at give ekstra omtale og eksponering af alle FLID-havnene i Danmark og udlandet. For alle havne findes bl.a. en aktuel begivenhedskalender samt oversigt over spisesteder og seværdigheder i nærheden af havnen. 

Medlemstilbud
FLID har fordelagtige aftaler med Codan:

  • Kollektiv bestyrelsesansvarsforsikring for kun 500kr. pr. år
  • Mulighed for at tegne forsikring mod skader forårsaget af stormflod og højvande
  • Havneforsikring, besigtigelse og rådgivning vedr. skadesforebyggelse
  • Sikker Havn forsikring

Derudover har vi medlemstilbud på redningsudstyr, værktøj, bådstativer, afisningsanlæg og meget mere.

Uddannelse
I Danmark findes der ingen "Havnefogeduddannelse" eller "Havnebestyrelsesuddannelse". Det betyder f.eks., at man som ansat eller bestyrelsesmedlem i en lystbådehavn skal bruge krudt på, at indsamle en masse viden og oplysninger om havneledelse og -administration, forsikringer, arbejdsmiljø, ansvar og juridiske forpligtigelser, havnesikkerhed, miljøforhold osv. osv. Ofte med unødigt dyre "lærepenge" til følge. FLID skruer derfor hvert år en række kurser sammen, som dækker de vigtigste videns- og færdighedsområder knyttet til havnedrift.

Kampagner og projekter
FLID deltager i samarbejde med sine samarbejdspartnere projekter inden for områderne sikkerhed samt miljø. Vi kører kampagner vedr. brug af ulovlig bundmaling og miljømæssig korrekt fjernelse af bundmaling, turisme, markedsføring samt havnesikkerhed sammen med bl.a. Dansk Sejlunion. FLID står endvidere for koordinering af Codan redningskranse og tager imod bestillingerne fra havne og klubber.

Bliv en del af et fællesskab
Gennem et medlemskab af FLID bliver havnen led i et netværk, hvor man kan udveksle erfaringer og gode råd med andre kompetente havnefolk over hele landet bl.a. ved vores årlige arrangementer. I november afholder FLID f.eks. efterårsseminar - hvert andent år med havnemesse - for sine medlemmer. På messen kan man møde en lang række forhandlere af havneudstyr, -serviceydelser, -entreprenører m.fl.

Læs mere:
Hvad koster et medlemskab?
Hvordan melder man sig ind?

Hent FLIDs Informationsfolder (PDF)