Regler for vandscootersejlads

De gældende regler om vandscootersejlads findes i en bekendtgørelse fra Naturstyrelsen fra januar 2012, og gav dengang vandscootersejlere flere muligheder for at sejle. Samtidig skulle den sikre at kysterne og de badende er beskyttede. 

Højesteret fastslog i november 2010, at administrationen af Miljøministeriets vandscooterbekendtgørelse var i strid med EU-rettens regler om varernes fri bevægelighed. Hovedårsagen til dommen var, at der i hele landet kun var udpeget to områder, hvor vandscootersejlads var tilladt: Ud for Grenå Havn på Djursland og ud for Nordhavnen i København.

Læs bekendtgørelsen her

Se kort for, hvor vandscootersejlads er tilladt

Med bekendtgørelsen er det muligt at anvende vandscootere i en zone 300 meter fra kysten og ud, men det er kun tilladt at opholde sig langs strandkanten under transport ud til 300-meterzonen. Dermed vil vandscootersejlads altså ikke være tilladt der, hvor badegæster normalt opholder sig – nær strandkanten - og hvor der er fugle- og dyreliv at tage hensyn til. Det er muligt for det lokale politi at lave regler for, at vandscootersejlads skal foregå længere end 300 meter fra kysten.

Der er et totalforbud mod vandscootersejlads i de internationale naturbeskyttelsesområder – de såkaldte Natura 2000-områder – og i vildtreservater og fredede områder.

Havnene har mulighed for at indføre individuelle skærpede regler  

I vores høringssvar fra 2011 har FLID anmodet om, at lystbådehavnenes individuelle ordensreglement har forrang i forhold til vandscooterbekendtgørelsen. I visse tilfælde kan det nemlig bl.a. af sikkerhedsmæssige grunde være nødvendigt generelt at friholde havnenes indsejlingsområde for sejlads. Dette er imødekommet / bekræftet af Naturstyrelsen: "Ved isætning i havne, skal vandscootere følge sejlløbet til og fra havnen, med mindre havnereglementet bestemmer andet".

Inden for havnens søområde har havnen endvidere, jf. standardreglementet vide beføjelser, og kan f.eks. stille krav om forsikring/ansvarsforsikring, miljøregler, hastighedsgrænser, slæbestedskort og udstikke regler for sejlads med vandscootere. Havnereglementet kan således indeholde yderligere regulering, end hvad der følger af vandscooterbekendtgørelsen. 

FLID er godt tilfreds med denne udlægning, da den tilgodeser de havne, der måtte finde det nødvendigt at indføre specielle regler.

Husk speedbådskørekortet
Det er vigtigt at være opmærksom på, at Søfartsstyrelsen også har regler, der har betydning for sejlads med vandscootere. Det gælder blandt andet reglerne om speedbådskørekort og særlige regler for erhvervsmæssig sejlads. Derudover er der regler for udstødning og støj fra vandscootere og andre motorfartøjer i Miljøstyrelsens lovgivning.