Der sker mange forskellige ulykker og uheld i de danske lystbådehavne: Brand, miljøulykker, fald fra stiger, drukneulykker m.m. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse udført som led i Projektet: I Sikker Havn. Undersøgelsen blev gennemført for at få et overblik over, hvad det præcis er for typer af ulykker, der finder sted på havnene samt i hvilket omfang.

Resultatet skal gennem projektet bruges til at lave en målrettet indsats over for de væsentligste og hyppigst forekommende ulykker.

80 udvalgte havne af forskellig størrelse og geografisk beliggenhed fik i det sene forår tilsendt et spørgeskema vedr. ulykker. 26 havne returnerede skemaet. Indenfor kategorierne: Drukneulykker, personulykker, brande og miljøulykker/forurening blev havnene bedt om at beskrive de tre seneste episoder (hvis nogen) herunder hvornår, hvor, hvad der skete og årsag. Der gøres opmærksom på, at ikke alle havne har beskrevet/oplevet ulykker inden for alle kategorier ligesom en enkelt havn slet ikke har oplevet ulykker. Idet havnefogderne / de der har udfyldt skemaets kendskab til havnen imidlertid er af varierende længde skal resultatet naturligvis tages med et gran salt. Det antal ulykker der er fremkommet gennem undersøgelsen er altså ikke absolut.

De beskrevne hændelser har primært fundet sted inden for de seneste 10-20 år (hovedparten dog inden for de seneste 10 år). Resultatet er sammenfattet i det følgende:

Drukneulykker
De 26 havne, der besvarede spørgeskemaundersøgelsen, har tilsammen beskrevet 37 drukneulykker. Drukneulykkerne fordeler sig som følger:

•         Fald over bord / fra bro (43%)
•         Selvmord (30%)
•         Ukendt / de nærmere omstændigheder kendes ikke (19 %)
•         Andre hændelser (8%)

Af de 43% som druknede ved fald over bord / fra bro vurderes det ud fra omstændighederne, at omkring halvdelen muligvis kunne have været reddet eller have reddet sig selv, hvis der havde været mulighed for det. Det drejer sig f.eks. om episoder, hvor en person er hoppet i havnen for at redde en anden person op af vandet, men hvor begge er druknet.

Blandt de drukneulykker hvor årsagen er ukendt / eller ikke opgivet vurderes der også at være en del som potentielt kunne have været reddet eller have reddet sig selv, hvis det rette udstyr havde været til stede. Som supplement til ovenstående har projektet modtaget beretninger om sejlere der er faldet i vandet og har svømmet forgæves efter en stige/mulighed for at kommer op af vandet.

Personulykker
Der er gennem undersøgelsen fremkommet 52 hændelser:

•         Både der står på land: Fald fra stiger / fald fra båd (29%)
•         Både i havnen: Fald på bro/båd ved ombordstigning (20%)
•         Bådhåndtering: Bl.a. klemskader ved optagning, når både
sættes i stativ (18%)
•         Hjertetilfælde (8%)
•         Andre (manglende værnemidler, cykling på bro, mast i
hovedet m.m.) (25%)

Det er tydeligt, at mange hændelser er relateret til faldulykker på land. Ulykkerne er sket i forbindelse med vedligeholdelse og klargøringen på land. I bedste fald har et sådan fald medført knubs og brækkede lemmer og i værste fald ført til invaliditet eller død.

Brand
På de 26 havne har der været 46 hændelser med brand i både og bygninger. Hændelserne fordeler sig som følger:

•         Elinstallationer / brug af el-apparater ombord på både (26%)
•         Motor / brændstof på både (22%)
•         Ukendt (20%)
•         Påsat (9%)
•         Andre (ild i miljøcontainer, oliefyr ombord på både, levende lys
ombord, grill på bro, brand i bygninger, petroleumsovn
ombord i båd m.m.) (24%)

Som det fremgår, er hovedparten af brandene relateret til bådene herunder el-installationer / brugen af el samt motorer og brændstof.

Ved flere bådbrande har ilden bredt sig og antændt og beskadiget nabobådene. I et tilfælde til 1 anden båd, i to tilfælde til 2 både og i 1 tilfælde til 3 andre både.

Ved episoderne har en række heldige omstændigheder ført til, at brandene ikke udviklede sig. F.eks. har det været vindstille eller vindretningen har ført det brændende skib væk fra andre både og kajer eller der har ikke været andre både og andet materiel i nærheden, som kunne antændes.

Flere af de havne vi har talt med om de pågældende brandulykker har således bemærket, at det var et rent held, at brandene ikke udviklede sig til større/store ulykker.

Miljøulykker
Der er i alt beskrevet 21 miljøhændelser. Det drejer sig om:

•         Udslip ifm. både der synker (33 %)
•         Udpumpning (lænsepumper) (24%)
•         Spild i forbindelse med tankning (19%)
•         På land: Utætte/tærede tanke (14%)
•         Udefra kommende olie (10%)

Det bemærkes, at der formentlig reelt er tale om langt flere episoder, idet mindre udslip og spild ofte ikke opdages af havnen eller anmeldes af den, der har forårsaget udslippet.

Læs beskrivelser af alle hændelser og deres årsag her.