Har I overvejet KommuneKredit?

Alle lystbådehavne kan komme i betragtning, men betingelserne for at låne kan være meget forskellige. Desuden skal kommunen optage eller garantere for lån, og anlægsaktiviteten skal fremme almene, kulturelle eller sociale formål, for at havnen kan låne gennem KommuneKredit.

Lystbådehavne over hele landet, står over for større renoveringer eller ombygning af havnenes broer, moler og faciliteter. Derudover forventer brugere og besøgende i lystbådehavnene stadig højere kvalitet af havneanlæg, bygninger, sikkerhed og udstyr. Træ skal være certificeret, og det nye træ skal måske udskiftes hyppigere. Betaling for pladsleje, servicefaciliteter og forplejning skal helst ske digitalt og sikkert, og der skal være ordnede opbevaringsforhold for både i vinterhalvåret. Nye søsportsforeninger skal have plads og campere skal kunne opholde sig på veludstyrede pladser. Det stiller alt sammen meget store krav til lystbådehavnenes økonomi at indfri ønsker fra havnenes forskellige brugergrupper.

Lån kan være den udvej, der gør fornyelse mulig. Et ofte hørt argument i den sammenhæng er, at de brugere, der kommer til om 5 eller 10 år også betaler for de goder, der etableres nu, og som senere kommer dem til gode. Kassekredit og lån gennem private pengeinstitutter kan være dyre, garanti kan være vanskelig at stille, og de løbende administrationsomkostninger i private finansieringsinstitutter kan være store.

Medvirker kommunen i låntagning, kan finansiering ske gennem KommuneKredit. Det vil normalt betyde, at omkostningerne er begrænsede, og renten er lav. Lån til lystbådehavne bevilges efter en konkret vurdering i KommuneKredit, og der stilles store krav til indholdet i en låneansøgning. FLID bistår gerne havnene i arbejdet med en korrekt ansøgning, og en god kontakt til KommuneKredits sagsbehandlere.

Om KommuneKredit

KommuneKredit er kommunernes fælles finansieringsselskab og har til formål at yde finansiering til kommuner, regioner og til selskaber eller institutioner med 100 pct. kommunegaranti. Lystbådehavne er omfattet, men i hvilket omfang afhænger af ejerforhold og hvem, der har ansvar for anlæg og landareal i den enkelte havn. De væsentligste betingelser for lystbådehavnenes adgang til lån i KommuneKredit er 1. kommunens medvirken i form af lånegaranti, 2. Nøgleordene Fritids-, Sociale- og Kulturelle aktiviteter samt Turismeformål.
KommuneKredit må ikke yde lån til kommercielle formål og til aktiviteter, hvor havnen eller foreningen udnytter lave låne- eller leasingomkostninger til at forvride konkurrencen i forhold til private virksomheder og serviceudbydere på eller nær havnen.

Kommunal eller privat havn

Ejes lystbådehavnen af kommunen er det kommunen, der låner i KommuneKredit eller stiller lånegaranti for klubber i havnen.

Er havnen en privat forening eller et privat selskab, der ønsker lån til anlæg, vil det kræve, at kommunen stiller garanti eller hæfter for lånet, hvis KommuneKredit skal finansiere. Men private havne er ikke udelukkede. Læs om lån til selskaber . Dette link/notat fra KommuneKredit giver en glimrende anvisning på, hvordan man som privat havn kan låne, og hvilke oplysninger og dokumentation, der skal gives.

Kommunens opbakning er afgørende

Det kan kun anbefales at kontakte kommunen tidligt, når planer om nye lån overvejes. Det tager tid at vurdere de juridiske aspekter ved kommunens ejeransvar til havnen eller dele af havnen. Det tager også tid, at få sagen fra den kommunale sagsbehandler til kommunens andre forvaltninger og politiske udvalg, hvis sagen skal hele vejen igennem. Indgangen vil typisk være den afdeling, der har ansvaret for en eventuel lejekontrakt med havnen eller for aftaler med foreninger på havnen.

Kommunen er i første omgang ansvarlig for at vurdere, om et lån i KommuneKredit opfylder betingelserne, og at lånet ikke vil stride imod Kommunalfuldmagtens regler om konkurrenceforvridende aktiviteter i forhold til private udbydere af samme ydelse. Det er svært stof, og den kommunale sagsbehandler kan ikke forventes at være inde i KommuneKredits lånepraksis. Det kan også forvirre, at reglerne for låntagning til kommunale havne og selvstyrehavne er mere restriktive. FLID bistår gerne havnen i kontakten med kommunen.

Vær opmærksom på, at kommunen kan opkræve Garantiprovision, som er en betaling for at yde kommunal garanti. Garantiprovisionen kan ligge mellem 0 og 3 %. Størrelsen fastsættes af kommunalbestyrelsen.

Lån i KommuneKredit

Lån kan som udgangspunkt ydes til anlægsinvesteringer, det vil sige moler, kajer, broer, flydebroer, uddybning af havn og sejlrende samt vejanlæg på havnens matrikel/matrikler. Lånenes løbetid er typisk 10 til 30 år, afhængig af anlæggets forventede levetid.

Ønsker havnen lån til f.eks. bådstativer, kran, maskiner til rengøring og snerydning, havnebåd til brug ved reparation, instruktion og redning, internetdækning på hele havnen og kontorudstyr (IT, printer, borde, stole), skal begrundelsen for ansøgningen gerne være for at fremme Fritids-, Sociale- og Kulturelle aktiviteter eller Turismeformål.

Er havnen er mindre kommunal erhvervshavn, der er omfattet af havneloven, kan ansøgning om lån til faciliteter til lystbåde og turisme med fordel søges efter samme retningslinjer som for lystbådehavne.

Omprioritering

Har lystbådehavnen nogle dyre lån, der forrentes og afdrages, kan havnen søge kommunen om hjælp til omprioritering af lån gennem KommuneKredit. Ansøgningen skal følge samme retningslinjer, som beskrevet under låntagning.

Lovgivning

Lånebekendtgørelsen – ”Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.” nr. 830 af 17-12-2013, Læs her

KommuneKredits hjemmeside finder du her . Her finder du også oplysninger om Kunderådgivere.

Oprettet: 11 juni 2020
Sidst opdateret: 16 juni 2020

Skriv et svar