FLID i høringssvar til Danmarks kommende Havplan: Store områder til opdræt af skaldyr kan begrænse havneudvidelser

FLID har indsendt høringssvar til udkastet til en bekendtgørelse for Danmarks første Havplan. Udkast er udsendt af Søfartsstyrelsen og omfatter en række udviklingszoner, der indenfor de næste 10 år definerer, hvor man f.eks. kan bygge vindmølleparker, etablere energiøer eller opdrætte fisk og skaldyr – og hvor det ikke kan ske.

Udviklingszoner ligger for tæt på havnenes dækkende værker

FLID anerkender behovet for regulering og prioritering af de mange interesser, der knytter sig til havene og de kystnære farvande. Men meget tyder på, er den erhvervsmæssige udnyttelse af havet er overrepræsenteret, når man ser på, hvor store områder, der er udlagt til især opdræt af skaldyr og til omplantningsbanker til produktion af skaldyr.

Havplanen lægger f.eks. op til, at meget store dele af den vestlige Limfjord samt Århusbugten og hele Kaløvig udlægges til skaldyropdræt. Det er FLID’s opfattelse, at områderne, især i Limfjorden, Århusbugten og omkring Fyn, er for store og bør begrænses i udbredelse især omkring havnene.

– et af vore centrale punkter i høringssvaret er, at udviklingszonerne skal flyttes længere væk fra havnene. Der er eksempler i den kommende havplan på, at udlagte områder til f.eks. opdræt af skaldyr og/eller områder for omplantningsbanker ligger helt tæt på eksisterende lystbådehavnes dækkende værker og i mange tilfælde dækker havnenes indsejlinger og by-pass områder, siger Jesper Højenvang, direktør for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID).

FLID: Udlæg en generel anvendelseszone omkring alle havne!

FLID er fra flere medlemshavne blevet gjort opmærksomme på, at deres havn grænser helt op til en udviklingszone. Vi kan konstatere, at det f.eks. gælder for Juelsminde Havn, Marselisborg Havn, Høruphav Lystbådehavn, Marina Minde, Faaborg Havn, Lundeborg Havn, Kaløvig Bådehavn og Kerteminde Marina. I Nyborg Havn og Marina er der endda udlagt et opdrætsområdet for skaldyr og et område for kultur- og omplantningsbanke i selve havnebassinet indenfor havnegrænsen, hvor havnen har myndigheden.

FLID frygter, at zonernes meget tætte placering på havnene, dels får konsekvenser for havnenes udvidelsesmuligheder, dels for havnenes muligheder for by-pass af sand og klapning. Vi opfordrer derfor kraftigt til, at havnene friholdes ved, at udviklingszonerne i alle tilfælde rykkes længere ud på havet med en passende afstand til dækkende værker og by-pass områder.

Konkret foreslår FLID, at et område på min. 1 sømil fra havnens dækkende værker og by-pass områder udlægges som generel anvendelseszone. Planlægningen bør respektere alle eksisterende havne og deres essentielle behov for fx by-pass af sand samt ændringer af moler eller havneudvidelser. Der bør således i vores optik være forbud mod aktiviteter, der kan forstyrre eksisterende havne, deres drift og udvidelsesmuligheder. Udlæg af en generel anvendelseszone omkring havnene vil samtidig friholde sejlrender og indsejlingsområder fra potentielle konflikter mellem produktionsanlæg og de mange tusinde bådanløb til og fra lystbådehavnene.

Her ses en oversigt over FLIDs 290 medlemshavne, så deres placering kan sammenlignes med de foreslåede udviklingszoner.

Områder til vindmøller og energi

Det er også overraskende, at der fortsat er reserveret arealer til havvindmøller i de indre Danske Farvande – f.eks. nord vest for Als. FLID ser meget gerne en grøn omstilling, også på havet, men ser gerne, at energiproduktionen samles i de udlagte områder længere ude på havet og de steder, hvor den rekreative sejlads er mindre koncentreret.

FLID glæder sig over, at myndighederne har lyttet til FLID’s ønske om, at de rekreative interesser knyttet til lystbåde og lystbådehavne, et stykke ad vejen, er respekteret i havplanen og dens rammer. Men når der gives tilladelse til et anlæg til opdræt af skaldyr i vandsøjlen, kan der selvsagt ikke sejles i selve dette produktionsområde, og det vil give sejladsbegrænsninger og kan være til gene for den fri sejlads til og fra lystbådehavnene. Gives der ligeledes tilladelse til et produktionsanlæg tæt på en lystbådehavn, vil det måske forhindre en fremtidig udvidelse af havnen, eller begrænse havnens mulighed for at opnå tilladelse til by-pass af sand.

LÆS HELE HØRINGSSVARET HER

Foto: Geodatastyrelsen.

For yderligere information, kontakt:

Jesper Højenvang, direktør for FLID

Telefon: 3052 8738

E-mail: jesper@flidhavne.dk